DOMOV

Nudimo vam svetovanje, pridobivanje dokumentacije in izvedbo celotnega postopka legalizacije vašega objekta

Z novo gradbeno zakonodajo, (Gradbeni zakon ), ki je v veljavi od 1. junija 2018 je pri prometu z nepremičninami potrebna še večja previdnost.

Zakon nalaga med drugimi tudi notarjem  in drugim organom, ki so pristojni za izvedbo dejanj iz prvega odstavka 93. člena, da morajo pred njihovo izvedbo preveriti:

*     ali je za objekt izdano gradbeno dovoljenje, kadar je predpisano;

*     ali je v zemljiški knjigi vpisana zaznamba o prepovedi v skladu s 94. členom zakona.

 

V  93. členu Gradbenega zakona so določene posebne prepovedi.

        (1) Za nedovoljen objekt in neskladno uporabo objekta so glede na vrsto gradnje prepovedana naslednja dejanja:

1.      izvedba komunalnih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo,

2.      vpisi in spremembe vpisov v zemljiški knjigi,

3.      uporaba ali opravljanje gospodarskih ali drugih dejavnosti,

4.      promet z njimi ali zemljišči, na katerih so,

5.      overitve pogodb, sklepanje pravnih poslov, sklenitev kreditnih, zavarovalnih, najemnih, zakupnih, delovršnih in drugih pravnih poslov ter

6.      določitev hišne številke.

 

         (2) Prepovedi iz prejšnjega odstavka se odredijo z odločbo, s katero se izreče inšpekcijski ukrep.

         (3) Dovoljenja, soglasja, vpisi, pravni posli in drugi pravni akti, ki so v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, so nični, razen če so predpisani ali odrejeni na podlagi tega zakona.

         (4) Če je bila priključitev objekta na gospodarsko javno infrastrukturo izvedena, pristojni gradbeni inšpektor naloži upravljavcu, da ga odklopi. Če je nedovoljen objekt priključen na legalni objekt, se odklopi tudi ta objekt.

        (5) Upravljavci, notarji, pooblaščeni inženirji s področja geodezije in druge osebe javnega ali zasebnega prava in drugi organi, pristojni za izvedbo dejanj iz prvega odstavka tega člena, morajo pred njihovo izvedbo preveriti,

                ali je za objekt izdano gradbeno dovoljenje, kadar je predpisano, in ali je v zemljiški knjigi vpisana zaznamba o prepovedi v skladu s 94. členom tega zakona.

         (6) Prepovedi iz prvega odstavka tega člena ne veljajo, če so dejanja potrebna zaradi izvršitve izrečenih inšpekcijskih ukrepov ali pridobitve dovoljenj in drugih predpisanih dejanj po tem zakonu.

V kolikor imate v lasti nedovoljen objekt  ali ga neskladno uporabljate, vam predlagamo vam, da ne odlašate in čakate, da vam bo pristojni gradbeni inšpektor izdal odločbo, s katero bo izrekel inšpekcijski ukrep v zvezi z nedovoljenim objektom ali neskladno uporabo objekta.

TAKOJ PRIČNITE S POSTOPKOM LEGALIZACIJE!

Za vas opravimo naslednje storitve:

*    preverba dejanskega stanja objekta

*    pridobitev listin iz arhivov

*    pridobitev orto foto posnetkov

*    vključitev strokovnjakov s področja geodezije, arhitekture in gradbeništva

*    vodenje postopka

***

Vaše vprašanje ali povpraševanje za ponudbo nam napišite s pomočjo spletnega kontaktnega obrazca.

Z oddajo podatkov preko kontaktnega obrazca potrjujete, da ste seznanjeni z namenom in pravili varovanja osebnih podatkov. Zagotavljamo vam, da bomo tukaj zbrane osebne podatke uporabili izključno za namen posredovanja odgovora in bomo z njimi ravnali, skladno z veljavno zakonodajo in našimi Pravili varstva zasebnosti.

KONTAKTNI OBRAZEC

     

Kaj je nedovoljen objekt?

Nedovoljen objekt so nelegalen objekt, neskladen objekt in nevaren objekt.

Nelegalen objekt je objekt, ki se gradi ali ki je zgrajen brez pravnomočnega gradbenega dovoljenja ali v nasprotju s pogoji, določenimi z gradbenim   dovoljenjem, če ga gradbeno-tehnično ni mogoče uskladiti z gradbenim dovoljenjem. Nelegalen objekt sta tudi  objekt, za katerega je bilo gradbeno dovoljenje ali dovoljenje za objekt daljšega obstoja odpravljeno ali razveljavljeno in objekt, za katerega ni predpisano gradbeno dovoljenje, če je zgrajen v nasprotju s prostorskim izvedbenim aktom ali drugim predpisom občine;

Neskladen objekt je objekt, ki ima pravnomočno gradbeno dovoljenje, vendar se gradi ali je zgrajen v nasprotju s pogoji, določenimi z gradbenim dovoljenjem, tako, da ga je gradbeno-tehnično mogoče uskladiti z gradbenim dovoljenjem in pri tem ne gre za dopustna odstopanja v skladu s 66. členom Gradbenega zakona;

Nevaren objekt je objekt, ki ne izpolnjuje bistvenih zahtev, tako da neposredno ogroža zdravje in življenje ljudi, premoženje večje vrednosti, promet ali sosednje objekte.

Kaj je neskladna uporaba objekta?

Neskladna uporaba objekta je uporaba objekta ali dela objekta brez uporabnega dovoljenja, v nasprotju z izdanim gradbenim dovoljenjem ali nasprotju z uporabnim dovoljenjem.

 

V  93. členu Gradbenega zakona so določene posebne prepovedi.

(1) Za nedovoljen objekt in neskladno uporabo objekta so glede na vrsto gradnje prepovedana naslednja dejanja:

1.      izvedba komunalnih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo,

2.      vpisi in spremembe vpisov v zemljiški knjigi,

3.      uporaba ali opravljanje gospodarskih ali drugih dejavnosti,

4.      promet z njimi ali zemljišči, na katerih so,

5.      overitve pogodb, sklepanje pravnih poslov, sklenitev kreditnih, zavarovalnih, najemnih, zakupnih, delovršnih in drugih pravnih poslov ter

6.      določitev hišne številke.

 

(2) Prepovedi iz prejšnjega odstavka se odredijo z odločbo, s katero se izreče inšpekcijski ukrep.

(3) Dovoljenja, soglasja, vpisi, pravni posli in drugi pravni akti, ki so v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, so nični, razen če so predpisani ali odrejeni na podlagi tega zakona.

(4) Če je bila priključitev objekta na gospodarsko javno infrastrukturo izvedena, pristojni gradbeni inšpektor naloži upravljavcu, da ga odklopi. Če je nedovoljen objekt priključen na legalni objekt, se odklopi tudi ta objekt.

(5) Upravljavci, notarji, pooblaščeni inženirji s področja geodezije in druge osebe javnega ali zasebnega prava in drugi organi, pristojni za izvedbo dejanj iz prvega odstavka tega člena, morajo pred njihovo izvedbo preveriti, ali je za objekt izdano gradbeno dovoljenje, kadar je predpisano, in ali je v zemljiški knjigi vpisana zaznamba o prepovedi v skladu s 94. členom tega zakona.

(6) Prepovedi iz prvega odstavka tega člena ne veljajo, če so dejanja potrebna zaradi izvršitve izrečenih inšpekcijskih ukrepov ali pridobitve dovoljenj in drugih predpisanih dejanj po tem zakonu.

***